info@verstedelijkingsalliantie.nl

Een goed gesprek, mooie discussiepunten, interessante gesprekspartners en gespreksleider Tom van 't Hek die alles samenbrengt. Dé ingrediënten voor de paneldiscussie van woensdagmiddag 27 oktober, op de Provada in de RAI Amsterdam. 

 ‘De propositie van de Verstedelijkingsalliantie is een offer you can’t
refuse voor het rijk'

Wat tijdens de paneldiscussie duidelijk naar voren kwam, is de behoefte aan samenwerking en focus op de lange termijn. Zowel vanuit de Verstedelijkingalliantie als de markt wordt de samenwerking tussen gemeenten, MRDH, Provincie en het Rijk toegejuicht. De vraag hoe we de kennis die nu vergaard is (en wordt) nog verder kunnen brengen, kwam o.a. ter sprake. Dat we veel kunnen leren van elkaar, bleek op de Provada weer. Iets waar de Verstedelijkingalliantie in een later stadium graag over meedenkt. 

Er zijn verschillende invalshoeken waardoor de gebiedsontwikkelingen langs de Oude Lijn interessant zijn. Erik Jan van Kempen zei hierover het volgende: ‘De propositie van de Verstedelijkingsalliantie is een offer you can’t refuse voor het rijk. Een voorbeeld waar andere regio’s van kunnen leren.’ Verschillende invalshoeken brengen ook meerdere potjes waar investeringen vandaan kunnen komen. Tom stelde hierover een scherpe vraag aan de leden: ‘Hoe krijgen we die verschillende geldpotjes bij elkaar?’ Een goede vraag, waar Fleur Spijker terecht op reageerde dat dit gesprek al een mooie stap in de goede richting is. 'Dat zowel BZK als I&W en marktpartijen hier nu bij elkaar zitten, welwillend zijn en de noodzaak zien, is de eerste stap. Het is nu zaak de langetermijn-samenwerking vast te houden en plannen om te zetten in actie'.  

 Over de voortgang van de Verstedelijkingsalliantie zei Fleur Spijker: ‘We hebben als alliantie realistische en doorgerekende plannen en zijn al volop bezig aan het realiseren ervan. We hebben bijvoorbeeld al 35.000 nieuwe woningen verbonden aan de Woningbouwimpuls. Nu is het moment om langlopende verstedelijkingsafspraken te maken waar gemeenten en ontwikkelaars letterlijk op kunnen bouwen. Zo moet er voor de OV-ontwikkeling langs de Oude Lijn nu duidelijkheid komen: geen (extra) rails, geen woningen.’

Het gesprek werd afgesloten met de overhandiging van het pamflet van de Verstedelijkingsalliantie door Fleur Spijker aan Erik Jan van Kempen en Jan-Bert Dijkstra.

De panelleden (op de foto van links naar rechts): Vicevoorzitter Fleur Spijker en wethouder van Gemeente Leiden, Erik Jan van Kempen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jan-Bert Dijkstra van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hans Borsje van VolkerWessels Vastgoed en Marleen Bosma van Bouwinvest